Hội người Việt Nam ở Trung Quốc, ngôi nhà chung của người Việt ở Trung Quốc!